KHiO, Oslo

Utställningskoncept Kunstfag, 2012

På uppdrag av Konsthögskolan i Oslo, KHiO, har kontoret arbetat fram ett utställningskoncept i vilket Kunstfags MA studenter presenterade sina examensarbeten, våren 2012. KHiO är belägen i gamla industrilokaler i centrala Oslo. Den temporära utställningsstrukturen var tänkt att, likt en transparent rumslighet, skärma av, filtrera och tona ut visuella störningsmoment i de två lokaler som fanns till förfogande. Detta för att skapa en lugn och koncentrerad bakgrund för de utställda objekten.

Moduler i enkel träkonstruktion överspända med vitt halvtransparent tyg konstruerades för att bygga rum i rummet. I en av lokalerna tre rektangulära rumsligheter parallellt, alla med sadeltak. I den andra lokalen en friare rumsstruktur med separata väggmoduler.